Simboličko programiranje

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II./III.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+15+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Osnovne operacije s brojevima, matematičkim izrazima i funkcijama: računanje s brojevima i ugrađenim funkcijama, crtanje grafova, rješavanje jednadžbi. Uvod u liste i tablice: liste i operacije s listama. Matrice i vektori: uvod u računanje s matricama i vektorima, sustavi linearnih jednadžbi, svojstvene vrijednosti i svojstveni vektori. Infinitezimalni račun: limesi i neprekidnost, diferenciranje, integriranje, redovi. Diferencijalne jednadžbe: jednadžbe i drugog prvog reda, sustavi diferencijalnih jednadžbi.

Obvezna literatura
  1. Abell M. L., Braselton J. P., Matematica by Example, 4th. ed., Elsevier Academic Press, Burlington, 2009.