Specijalizirani program prirodoslovlja i matematike za učitelje razredne nastave

NAZIV PROGRAMA
Program cjeloživotnog učenja - usavršavanje nakon stečenog akademskog naziva


IZVODITELJI
Odjel za fiziku i Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci


CILJ
Program predstavlja usavršavanje učitelja razredne nastave u primjeni aktivnog učenja i poučavanja kroz upoznavanje i nadogradnju  novih, dodatnih  eksperimentalnih aktivnosti iz prirodoslovlja i matematike primjerenih za rad s učenicima te unaprijeđivanja njihove primjene u razrednoj nastavi.
     Učiteljske kompetencije u području prirodoslovlja i matematike stečene na učiteljskom studiju izvrstan su temelj za moguću nadogradnju i nadopunu u ovim područjima za koja  interes djece posljednjih desetljeća stagnira, a značajna su za znanstveno-tehnologijski razvoj društva.


ISHODI
Završetkom programa polaznici će:
- moći primijeniti znanja recentnijih znanstvenih spoznaja za poticanje razvoja učeničkih koncepata iz prirodoslovlja i matematike
- nadograditi postojeće kompetencije u izvođenju jednostavnih pokusa iz prirodoslovlja s priručnim nastavnim sredstvima
- moći metodički oblikovati pojmove prirodoslovlja i matematike kod učenika razredne nastave s kvalitetnijim i brojnijim skupom“hands-on” aktivnosti
- nadograditi postojeće kompetencije u osmišljavanju edukativnih i zabavnih  aktivnosti  za učenike iz prirodoslovlja i matematike povezujući ih u tematske radionice
- biti dodatno osposobljeni za pripremu i prezentaciju  nastavnih sadržaja iz matematike uz naprednu primjenu računala (program dinamičke geometrije)


POPIS KOLEGIJA
Program je organiziran u 3 nastavna predmeta sa slijedećim opisom te fondom sati predavanja (P), vježbi (V) i seminarske nastave (S):
 

 Naziv kolegija, opis i sadržaj  Predavanja   Vježbe  Seminari 

AKTIVNO UČENJE PRIRODOSLOVLJA

Uvodni kolegij kojim se polaznici senzibiliziraju na problem i značaj  prirodoznanstvene pismenosti te motiviraju na konkretne aktivnosti njezina razvijanja kod učenika razredne nastave.

Sadržaj kolegija: Pojam  prirodoznanstvene pismenosti i preporuke komisije  EU. Primjeri značaja u modernom društvu. Rezultati istraživanja o smanjenju interesa učenika za prirodoslovlje. Provjere prirodoznanstvene pismenosti. Formalno i informalno obrazovanje u razvoju prirodoznanstvene pismenosti.
 
8 0 5
       

PRAKTIKUMSKE VJEŽBE IZ PRIRODOSLOVLJA

Kolegij koji nadograđuje postojeće kompetencije polaznika u osmišljavanju aktivnog učenja prirode uz pomoć jednostavnih pokusa iz prirodoslovlja koji se izvode priručnim sredstvima.
 
0 12 5
       

ODABRANE TEME IZ MATEMATIKE: MATEMATIČKA PISMENOST. PRIMJENA RAČUNALA U NASTAVI MATEMATIKE

Kolegij osposobljava polaznike za uporabu alata dinamičke geometrije u nastavi matematike u prva četiri razreda osnovne škole te dodatno nadograđuje postojeće kompetencije polaznika u području pravilnog matematičkog izražavanja i matematičke pismenosti uopće.

Sadržaj kolegija: Napredna primjena računala u nastavi matematike u prva četiri razreda osnovne škole: pregled besplatnih IKT alata, alati za dinamičku geometriju. Matematička pismenost i matematičko izražavanje. Radionice iz matematike u prva četiri razreda osnovne škole.
 
7 8 5
       


MJESTO ODRŽAVANJA
Zgrada sveučilišnih odjela, Sveučilišni kampus na Trsatu, Radmile Matejčić 2


VRIJEME ODRŽAVANJA
Nastava će se organizirati u  poslijepodnevnim satima petkom i prijepodnevnim satima subotom.
     Program podrazumijeva izvođenje 50 sati učioničke nastave koja obuhvaća 15 sati  predavanja, 15 sati seminarske nastave i 20 sati praktičnih vježbi (praktikumske vježbe iz prirodoslovlja i vježbe na računalu). Obveze su polaznika redovito pohađanje nastave, priprema za izvođenje vježbi i praktikuma te obaveze predviđene kolegijima (domaća zadaća, seminarski rad ).


BODOVI AZOO i ECTS
Polaznicima koji uspješno završe program izdaje se certifikat kojega AZOO priznaje kao stručno usavršavanje učitelja. Program ima 4 ECTS boda.


PRIJAVE I UPISI
Prijave za upis primaju se kontinuirano. Uz prijavu treba priložiti: domovnicu, rodni list i diplomu o završenom odgovarajućem studiju (original ili ovjerena kopija).
     Pisanu prijavu za upis dostaviti na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka.
     Upis će biti organiziran nakon isteka roka za prijave, odnosno kad se prijavi minimalno potreban broj polaznika. Prijavljeni polaznici moći će se upisati u Studentskoj referadi Odjela za fiziku, Radmile Matejčić 3 (zgrada Građevinskog fakulteta), Rijeka.


ŠKOLARINA
Školarina iznosi 3300 kn (plativo u dvije rate).


DODATNE INFORMACIJE
Tel: 051/584-600
        051/584-771
WWW: http://www.phy.uniri.hr
Koordinator programa, prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić: jurdana@phy.uniri.hr

 
.