Istraživanja Laboratorija za sintezu funkcionalnih materijala


U Laboratoriju za sintezu funkcionalnih materijala razvijamo nove hibridne  materijale za primjene u zaštiti okoliša i naprednim tehnologijama. U okviru dodijeljenog HRZZ projekta "Priprema poroznih tanko slojnih materijala za pročišćavanje vode koristeći tehniku Depozicije atomskih slojeva (ALD)" se istražuju  sintetski putevi pripreme poroznih fotokatalitskih materijala na osnovi kombinacije selektivne kemijske modifikacije anorganskih površina organskim molekulama i metode depozicije metalnih oksida u parnoj fazi koristeći Uređaj za depoziciju atomskih slojeva (Atomic Layer Deposition, ALD).Projekti laboratorija:
 
1)      HRZZ projekt „Priprema poroznih tankoslojnih materijala za pročišćavanje vode koristeći tehniku Depozicije atomskih slojeva (ALD)“. Voditelj: G. Ambrožić. Suradnici: M. Kolympadi Markovic, R. Peter, I. Šarić, I. Jelovica Badovinac, I. Kavre Piltaver, K. Wittine, I. Gobin, M. Knez (CIC NanoGUNE, San Sebastian, Španjolska).
 
2)      Projekt UNIRi (Potpore 2016 - Mladi istraživači):“ Ex-situ priprema tankoslojnih hibridnih materijala s tehnikom Depozicije Atomskih Slojeva (ALD)“ . Voditelj: G. Ambrožić. Suradnice: I. Jelovica Badovinac, I. Kavre Piltaver, I. Šarić.
 
3)      Projekt UNIRi (Stimulativne potpore 2018): „Priprema poroznih tankoslojnih materijala za pročišćavanje vode koristeći tehniku Depozicije atomskih slojeva (ALD)“. Voditelj: G. Ambrožić. 
 
4)      Projekt UNIRI (UNIRI projekti 2018): „Razvoj novih nanotehnološki unaprijeđenih materijala otpornih na stvaranje bakterijskih biofilmova“. Voditelj: D. Markovic. Suradnica: G. Ambrožić.
  • Sažetak projekta "Priprema poroznih tanko slojnih materijala za pročišćavanje vode koristeći tehniku Depozicije atomskih slojeva (ALD)"

Specifični cilj predloženog projekta je priprema novih fotoaktivnih keramičkih tankih filmova s kontroliranom debljinom i dobro definiranim poroznim strukturama s izrazitom primjenom za pročišćavanje vode od organskih i bioloških zagađivača. U projektu se istražuju novi pristupi u sintezi ovih materijala, koristeći tehniku Depozicije atomskih slojeva (Atomic layer deposition - ALD) u kombinaciji s visoko selektivnom „klik“ kemijom, koji će unaprijediti osnovna znanja i razviti inovacije u sintezi materijala za primjenu u pročišćavanju vode zelenim tehnologijama. Sintetski i post-sintetski procesi su osmišljeni za dobivanje materijala s naprednom funkcionalnošću koja će omogućiti: smanjenje troškova tehnologija pročišćavanja voda kroz primjenu solarne energije, selektivnu adsorpciju organskih i bioloških zagađivača, fotoinduciranu desorpciju organskih zagađivala, foto-induciranu razgradnju organskih onečišćujućih tvari i učinkovitu regeneraciju te ponovno korištenje tankoslojnih materijala. Ovi novi keramički materijali se razlikuju od tradicionalnih materiala i procesa za pročišćavanje i dezinfekciju vode upravo zbog sintetskih postupaka koje ćemo primijeniti, a koji će omogućiti narastanje potpuno novog tipa višenamjenskih keramičkih filmova deponiranih na biorazgradivom tekstilu / pamuku i anorganskim makroporoznim podlogama. Spomenute karakteristike će proširiti potencijal keramičkih materijala u različitim smjerovima primjene: od dekontaminacije mora od naftnih izlijeva do sustava za pročišćavanje pitke vode.
Fotoemisijski spektar oko sumporovog 2p atomskog nivoa, snimljen na površini ZnO modificiranog s thiolskim grupama

 
.