Obrane završnih i diplomskih radova

Studija Lorentz-potisnutih Higgsovih bozona u procesima produkcije parova Higgsovih bozona na velikom hadronskom sudaraču u CERN-u


Student: Stjepan Orešić

Studij: Diplomski studij Fizika, smjer Astrofizika i fizika elementarnih čestica

Mentor: dr. sc. Devdatta Majumder

Komentor: doc. dr. sc. Darko Mekterović

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Study of Lorentz-boosted Higgs boson signatures from Higgs boson pair-production processes at the Large Hadron Collider at CERN

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Tomislav Terzić, predsjednik
- dr. sc. Devdatta Majumder, mentor
- doc. dr. sc. Marina Manganaro, član
- doc. dr. sc. Darko Mekterović, rezervni član

Datum i vrijeme: 21. prosinca 2020. u 11:00 sati
 
Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Poopćene teorije gravitacije


Student: Tea Turkalj

Studij: Diplomski studij Fizika, smjer Astrofizika i fizika elementarnih čestica

Mentor: prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Generalised Theories of Gravity

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Tomislav Terzić, predsjednik
- prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester, mentor
- doc. dr. sc. Marina Manganaro, član
- doc. dr. sc. Saša Mićanović, rezervni član

Datum i vrijeme: 23. studenoga 2020. u 11:00 sati
 
Predavaonica: O-161

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Primjena pretražnog elektronskog mikroskopa u forenzici


Student: Maja Čičić

Studij: Preddiplomski studij Fizika, smjer Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Ivna Kavre Piltaver

Komentor: doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Application of Scanning Electron Microscopy in Forensics

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Nataša Erceg, predsjednik
- doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac, komentor
- Klaudija Lončarić, pred., član
- doc. dr. sc. Iva Šarić, rezervni član

Datum i vrijeme: 29. rujna 2020. u 14:30 
 
Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Grafen i primjene


Student: Danijel Munitić

Studij: Preddiplomski studij Fizika, smjer Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Robert Peter

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Graphene and applications 

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Iva Šarić, predsjednik
- doc. dr. sc. Robert Peter, mentor
- Klaudija Lončarić, pred., član
- doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac, rezervni član

Datum i vrijeme: 29. rujna 2020. u 13:30
 
Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Milankovićevi ciklusi


Student: Andrea Makjanić

Studij: Preddiplomski studij Fizika, smjer Znanost o okolišu

Mentor: doc. dr. sc. Diana Mance 

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Milankovitch cycles

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac, predsjednik
- doc. dr. sc. Diana Mance, mentor
- doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, član
- Velimir Labinac, v. pred., rezervni član

Datum i vrijeme: 29. rujna 2020. u 13:00 sati
 
Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Masena spektrometrija sekundarnih iona


Student: Zvonimir Omazić

Studij: Preddiplomski studij Fizika, smjer Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Secondary ion mass spectrometry

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Robert Peter, predsjednik
- doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac, mentor 
- doc. dr. sc. Iva Šarić, član
- doc. dr. sc. Diana Mance, rezervni član

Datum i vrijeme: 29. rujna 2020. u 11:30
 
Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Abraham-Lorentzova sila


Student: Luka Šibenik

Studij: Preddiplomski studij Fizika, smjer Fizika

Mentor: Velimir Labinac, v. pred.

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Abraham-Lorentz force

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, predsjednik
- Velimir Labinac, v. pred., mentor
- prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, član
- Klaudija Lončarić, pred., rezervni član

Datum i vrijeme: 29. rujna 2020. u 10:30 
 
Predavaonica: O-161

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Pretražna elektronska mikroskopija bioloških uzoraka


Student: Domagoj Mateljak

Studij: Preddiplomski studij Fizika, smjer Znanost o okolišu

Mentor: doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Scanning electron microscopy of the biological samples

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Robert Peter, predsjednik
- doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac, mentor 
- doc. dr. sc. Iva Šarić, član
- prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, rezervni član

Datum i vrijeme: 29. rujna 2020. u 10:00 sati
 
Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Asimptotske simetrije u teoriji polja


Student: Antonela Matijašić

Studij: Diplomski studij Fizika, smjer Astrofizika i fizika elementarnih čestica 

Mentor: prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester 

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Asymptotic Symmetries in Field Theory 

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Darko Mekterović, predsjednik
- prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester, mentor
- doc. dr. sc. Saša Mićanović, član
- doc. dr. sc. Marina Manganaro, rezervni član

Datum i vrijeme: 28. rujna 2020. u 14:00 sati
 
Predavaonica: O-161

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Habitabilni planeti


Student: Lisa Nikolić

Studij: Preddiplomski studij Fizika, smjer Fizika

Mentor: dr. sc. Tomislav Jurkić, pred. 

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Habitable planets

Članovi Povjerenstva:
- prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, predsjednik
- dr. sc. Tomislav Jurkić, pred., mentor
- doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, član
- Velimir Labinac, v. pred., rezervni član

Datum i vrijeme: 28. rujna 2020. u 12:00 sati
 
Predavaonica: O-154

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka
 
.